Testiloend

Tagasi esilehele

Testiloend on koostatud selleks, et õpilane saaks leida teda huvitava teema ja sellele vastava testi. Testiloendisse on testid pandud
sellises järjekorras, et eespool on noorematele klassidele mõeldud testid. Jaotus klassiti on tinglik, kuna õppekavas toimuvad muudatused
võivad tekitada teatavaid nihkeid, kuid lahendaja seisukohast see mingisugust tähendust ei oma.
Viienda klassi lõpetanu peab oskama lahendada vaid talle mõeldud ja talle sobivaid teste, seitsmenda klassi lõpetanu peab
oskama lahendada nii viiendale, kuuendale kui ka seitsmendale klassile mõeldud teste. Põhikooli lõpetaja peaks oskama
lahendada kõiki siintoodud teste.

Teemad 5.klass

A - test

E - test

Naturaalarvud

naturaalA

naturaalE

Tehted naturaalarvudega

nattehtedA

nattehtedE

Geomeetrilised kujundid

geoA

geoE

Kümnendmurrud

kymnendA

kymnendE

Ruumilised kujundid

ruumA

ruumE

Mõõtühikud

mootA

mootE

Teemad 6.klass

A - test

E - test

Harilikud murrud ja kümnendmurrud, murdude taandamine, laiendamine ja võrdlemine

murrud1A

murrud1E

Tehted harilike murdudega

murrud2A

murrud2E

Protsentarvutus

 protsentA

protsentE

Ringjoon ja ring

ringA

ringE

Kolmnurk (kuni liigitamiseni)

kolmnurk1A

kolmnurk1E

Kolmnurga omadused

omadusedA

omadusedE

Kolmnurkne püstprisma

prismaA

prismaE

 Positiivsed ja negatiivsed arvud

posnegA

posnegE

Teemad 7.klass

A - test

E - test

Tehted erimärgiliste arvudega

arvudA

arvudE

Sulgude avamine, avaldise lihtsustamine

avaldisedA

avaldisedE

Ühe tundmatuga lineaarvõrrandid

lineaarvorrandA

lineaarvorrandE

Lineaarvõrratused

lineaarvorratusA

lineaarvorratusE

Võrre ja võrdekujuline võrrand

vorreA

vorreE

Pöördvõrdeline seos ja selle graafik

poordvA

poordvE

Lineaarfunktsioon ja selle graafik

linfunA

linfunE

Rööpkülik, romb, trapets, püströöptahukas

geomeetriaA

geomeetriaE

Teemad 8.klass

A - test

E - test

Tehted astmetega

astmedA

astmedE

Tehted üksliikmetega

yxliikmedA

yxliikmedE

Ligikaudne arvutamine

ligikauduA

ligikauduE

Hulkliikmed

hulkliigeA

hulkliigeE

Korrutamise abivalemid

abivalemidA

abivalemidE

Lineaarsed võrrandisüsteemid

lvsA

lvsE

Defineerimine ja tõestamine

defineeriA

defineeriE

Sirged ja nurgad

sirgedA

sirgedE

Kolmnurk, trapets ja hulknurk

kujundidA

kujundidE

Prisma ja püramiid

kehadA

kehadE

Teemad 9.klass

A - test

E - test

Astmed ja juured. Negatiivne astendaja

juuredA

juuredE

Ruutfunktsioon ja selle graafik

rfunktsioonA

rfunktsioonE

Taandatud ruutvõrrandi lahendamine

taandrvA

taandrvE

Taandamata ruutvõrrandi lahendamine

tmatarvA

tmatarvE

Mittetäielikud ruutvõrrandid

mtaielikrvA

mtaielikrvE

Ruutvõrrandi lahendamine (segaülesaanded)

rvorrandA

rvorrandE

Ruutkolmliikme tegurdamine

tegurdamineA

tegurdamineE

Algebralise murru taandamine, korrutamine ja astendamine

amurdA

amurdE

Algebraliste murdude liitmine, lahutamine ja jagamine

algebramurdA

algebramurdE

Kiirteteoreem. Sarnased kolmnurgad

kiirteA

kiirteE

Hulknurkade sarnasus

sarnasusA

sarnasusE

Pythagorase teoreem

pythagorasA

pythagorasE

Täisnurkse kolmnurga lahendamine

tkolmnurkA

tkolmnurkE

Siinus, koosinus ja tangens täisnurkses kolmnurgas

trigoA

trigoE

Tahukad ja pöördkehad

pkehaA

pkehaE

Statistika ja tõenäosus

statistikaA

statistikaE